Summer Art Symphony 2022

Lists of participants Dalībnieku saraksti (jānospiež uz nomināciju/ press for nomination) :

Choreography 

World Hit (5-12 age)

World Hit (13 -25 age)

Folk song

The roots of the talents

Latvian compose or Song in your native language

Movies and Musicals song

Original Song

Diamond Voice

Festival program Summer Art Symphony 2022 June 03-05

Festival program “Summer Art Symphony 2022” June 03-05.

Friday, 03.06.2022

Arrival of participants

15.00-organizational meeting (Radisson Blu Daugava (Kuģu 24))

18.00 – 20.00 “Symphony of Hearts” – Charity Concert (Vērmane Garden)

 

Saturday 04.06.2022.- VEF Kulturas pils ( Ropažu2)

 Competition program

Before the start of their age category, participants can receive accreditation.

After each performance, the contestant receives an assessment by an open jury vote

after that, the participants get the opportunity to freely communicate with the members of the jury and the opportunity to receive their recommendations and wishes.

All performances of Summer Art Symphony 2022 will be broadcast on the world stream on the Riga Symphony Facebook page and YouTube – Riga Symphony (Official Channel) .

Tell everyone who is rooting for you – they will be able to witness your success!

WARNING! If a participant is late for his stage appearance, disqualification follows!

 8.30-9.50 competition: Choreograph

9.55-12.45 competition: World Hit 5-12 nomination. years

11.00 – awarding: Choreograph nomination – (Chamber hall   3rd floor)

12.45-15.00 -competition: World Hit nomination 13-25 years old

14.00- awarding: World Hit  nomination 5-12 years- (Chamber hall   3rd floor)

15.05-17.05 -competition: Folk song; Roots of talents; The song of Latvian compose & Song in your native language

16.00 – awarding: World Hit nomination 13-25 years old- (Chamber hall  3rd floor)

17.10-19.40 -competition: Movies and Musicals song; original song; Diamond Voice

18.00 – awarding: Folk song; Roots of talents; The song of Latvian compose & Song in your native language-( Chamber hall   3rd floor)

19.00 – awarding: Movies and Musicals song – (Chamber hall   3rd floor)

19.45 – awarding: Original Song ; Diamond Voice – (Chamber hall   3rd floor)

 19.00- photoshoot  with jury members

 20.15- Red Carpet. Flower & Wreaths parade

Participants’ Foods Degustation and presentations of schools and countries.

Participants come in festive clothes, parents and accompanying persons in evening outfit wear flowers and wreaths on their heads and get ready to walk along the Red Carpet (with large flags and small flags of their country, prepared by the participants in advance).

 20.30-Gala Grand Prix Summer Art Symphony 2022

 • Performance by :
 • contenders for the main prize of the GRAND PRIX OF THE FESTIVAL Summer Art Symphony 2022
 • members of the International Jury.
 • winner of the award from the composer

“Birth of a Song” by composer Jelena Lorena Shvilpe

 • winner of the “Roots of Talent” prize
 • winner of the Diamond voice of Summer Art Symphony title in the nomination The best of the best “

During the event, live broadcasts will be held on the  Riga Symphony Festivals’ official YouTube channel and Facebook page.

 

Sunday 05.06.2022

Radisson Blu Daugava: (LIELUPE Hall 2nd Floor)

9.00 – Produsers ’round table 

Producers present and invite to their projects.

10.00-11.30 master class “Breathing technique as the basis of vocals” (LIELUPE Hall 2nd Floor)

conducted by the State Karine Davtyan (Armenia) Professor, Director, Producer, Professional acting teacher

13.00-15.30-concert “Summer Symphony” in Lido (Krasta 76) and festive closing cake Summer Art Symphony

15.30 – free time. Here you can taste traditional Latvian cuisine and enjoy the atmosphere of summer Riga.

The organizers reserve the right to make changes to the program.

 

Festivāla programma “Summer Art Symphony 2022” 03.-05.jūnijā.

Piektdien, 03.06.2022

Dalībnieku ierašanās

15.00-organizatoriskā sapulce (Radisson Blu Daugava (Kuģu 24))

18.00 – 20.00 “Siržu simfonija” – Labdarības koncerts (Vērmanes dārzs)

 

Sestdien 04.06- VEF Kultūras pils (Ropažu2)

 konkursa diena

Dalībnieki pirms savas vecuma kategorijas starta var saņemt akreditāciju

Pec dalībnieka uzstāšanās notiek atklāta žūrijas rezultātu paziņošana.

 Pēc vecuma kategorijas noslēgumā dalībnieki iegūst iespēju brīvi komunicēt ar žūrijas locekļiem.

Visi Summer ArtSymphony 2022 priekšnesumi tiks pārraidīti pasaules tiešreidē Riga Symphony Facebook lapā un YouTube Riga Symphony (Official Channel) .

Pastāstiet visiem, kas par jums atbalsta – viņi varēs redzēt jūsu panākumus!

 BRĪDINĀJUMS! Ja dalībnieks nokavē savu uzstāšanos uz skatuves, seko diskvalifikācija!

 8.30-9.50 konkurss: Horeogrāfija

9.55-12.45 konkurss: World Hit 5-12 nominācija. gadiem

11.00- apbalvošana: Horeogrāfija nominācija (Kamerzāle 3 Stavs )

12.45-15.00 konkurss: World Hit nominācija 13-25 g.v.

14.00 – apbalvošana: World Hit 5-12 nominācija. (Kamerzāle 3 Stavs )

 15.00-17.00 konkurss: Tautasdziesma; Talantu saknes; Latviešu omponists&Dziesma  tavā dzimtajā valodā

16.00 -apbalvošana: World Hit nominācija 13-25 g.v – (Kamerzāle 3 Stavs )

17.10-19.40 -konkurss: Filmu un mūziklu dziesma; Oriģināldziesma; Dimanta balss

18.00- apbalvošana: Tautasdziesma; Talantu saknes; Latviešu komponists & Dziesma tavā dzimtajā valodā –(Kamerzāle 3 Stavs )

19.00 – apbalvošana :Filmu un mūziklu dziesmu; (Kamerzāle 3 Stavs )

19.45- apbalvošana : Oriģinālo dziesmu balvas; Dimanta balss – (Kamerzāle 3 Stavs )

19.00– fotosesija ar žūrijas locekliem.

20.15- Sarkanais celiņš 

Ziedu vainagu parāde, galvas rotas.

Dalībnieku cienastu degustācija. 

Dalībnieki ierodas svētku tērpos, vecāki un pavadošās personas vakara svinīgos tērpos ar ziediem un vainagiem galvā un gatavojas pastaigai pa Sarkano paklāju (ar savas valsts lielajiem karogiem un mazajiem karodziņiem, kurus dalībnieki iepriekš sagatavojuši).

20.30- Galā Grand Prix Summer Art Symphony 2022

 • FESTIVĀLA GRAND PRIX Summer ArtSymphony 2022 galvenās balvas pretendentu uzstāšanās
 • Uzstājās Starptautiskās žūrijas locekļi,
 • Komponistes Jeļenas Lorēnas Švilpes balvas “Birth of Song” ieguvējs
 • Balvas “ROOTS of Talent ” ieguvējs
 • Summer Art Symphony 2022 titula Diamond voice “ieguvējs nominācijā “Best of the best “

Pasākuma laikā tiešraides notiks festivāla Riga Symphony oficiālajā Youtoobe kanālā un Facebook lapā.

 

Svētdien 05.06.2022

Radisson Blu Daugava: (Zāle LIELUPE, 2. stāvs)

9.00 -producentu apaļais galds 

Producenti prezentē un aicina uz saviem projektiem.

10.00-11.30 meistarklase “Elpošanas tehnika kā vokāla pamats” (Zāle LIELUPE, 2. stāvs)

vadīja valsts Karine Davtyan (Armēnija) Profesore, režisore, producente, profesionālā  aktiermeistarības skolotāja.

13.00-15.30-koncerts “Summer Symphony Lido” (Krasta 76) un svētku noslēguma torte Summer ArtSymphony

15.30 – brīvais laiks. Šeit jūs varat nobaudīt tradicionālos latviešu virtuves ēdienus un izbaudīt vasaras Rīgas atmosfēru.

Organizatori patur tiesības veikt izmaiņas programmā.

 

Программа фестиваля

                  “Summer Art Symphony 2022” 03-05 июня.

Пятница, 03.06.2022

Прибытие участников

15.00-организационное собрание (Radisson Blu Daugava (Kuģu 24))

18.00 – 20.00 «Симфония сердец» -Благотворительный концерт (Vērmane Garden)

 

Суббота 04.06.2022 – VEF Kulturas pils( Ropažu2)

 Kонкурсная программа

Перед началом своей возрастной категории участники могут получить аккредитацию.

После каждого выступления происходит открытое объявление оценок жюри.

По окончании Конкурсного выступления одной возрастной категории  участники получают возможность свободного общения  с членами жюри и возможность получить их рекомендации и пожелания.

Все конкурсные выступления  участников Summer Art Symphony 2022 будут транслироваться в мировой стрим на странице Riga Symphony Facebook и Ютюбе канале Riga Symphony (Official Channel) .

Сообщите всем кто  болеет за вас- они смогут быть свидетелями вашего успеха!

ВНИМАНИЕ! Если участник опоздал на свой выход на сцену- следует дисквалификация!

8.30- 9.50 конкурс: Choreograph 

9.55-12.45 конкурс: номинация World Hit 5-12. лет

11.00- награждение: номинация Choreograph –(Камерный зал -3 этаж )

12.45- 15.00 -конкурс: номинация World Hit 13-25 лет

14.00- награждение: номинация World Hit 5-12 лет(Камерный зал -3 этаж )

15.05-17.05 -конкурс: Folk song;Roots of talents ; The song of Latvian compose & Song in your native language

16.00 – награждение: номинация World Hit 13-25.лет –(Камерный зал -3 этаж )

17.10-19.40 – конкурс: Movies and Musicals song; Original Song; Diamond Voice

18.00-награждение: Folk song;Roots of talents ; The song of Latvian compose & Song in your native language

19.00- награждение Movies and Musicals song –(Камерный зал -3 этаж )

19.45-награждение Original Song; Diamond Voice – (Камерный зал -3 этаж )

19.00-фотосессия с членами жюри

20.15- проход по красной дорожке

Парад цветов, венков и головных украшений.

Дегустация угощений от участников, презентации школ и стран.

Участники приходят в праздничной одежде ,родители и сопровождающие лица в вечерней парадной одежде с цветами и венками на головах и готовятся к проходу по Красной дорожке (с большими флагами и маленькими флажками своей страны, приготовленными участниками заранее).

20.30-Гала– Grand Prix Summer Art Symphony 2022

 • Выступление претендентов и борьба за главный приз фестиваля GRAND PRIX OF THE FESTIVAL Summer Art Symphony 2022 
 • выступление членов Международного Жюри .
 • выступление обладателя премии от композитора “Birth of a Song” от композитора Елена Лорена Швилпэ 
 • обладателя приза «Roots of talent “
 • обладателя звания Diamond voice of Summer Art Symphony  в номинацииThe best of the best “

Во время мероприятия прямые трансляции будут проводиться на странице Riga Symphony  в Facebook и на  YouTube канале .

 

Воскресенье 05.06.2022

Radisson Blu Daugava (зал LIELUPE  2 Этаж)

9.00 – круглый стол продюсеров

Продюсеры презентуют и приглашают на свои проекты.

10.00-11.30 мастер-класс «Техника дыхания как основа вокала» (зал LIELUPE  2 Этаж)

проводит гос. Карине Давтян (Армения) Профессор, Режиссер, Продюсер, Профессиональный преподаватель актерского мастерства

13.00-15.30-концерт Летняя симфония в Лидо (Krasta 76) и праздничный заключительный торт Summer Art Symphony

15.30- свободное время. Здесь можно попробовать традиционные блюда латышской кухни и насладиться атмосферой летней Риги.

Организаторы оставляют за собой право на внесение изменений в программу.

Следите за нами на странице Riga Symphony в Instagram и Facebook и будете в курсе всех событий.

 

 

Atbalstītāji