Grand Prix – RIGA SYMPHONY 2022

Riga Symphony GRAND PRIX

KRUMOV KRUM ( Bulgaria ) ” Dihanie – Breathing” 

 Diamond Voice

SAUVOLA LILIAN (Finland) “Der Hölle Rache”

Special award from the composer  J.L. Shvilpe

GERAS VALERIE ( Latvia ) ” Gribu lidot ” 

 Grand Prix  AUTHOR AND ORIGINAL SONG

EDOVANN ( Latvia ) “LEADER”

 Grand Prix WORLD HITS

MILENA MIRIJANYAN (Armenia) ” I see red “

Grand Prix  Movies and Musicals song

VIKTORIA DMITRIJENKO ( Estonia ) ” And I am Telling you ”

Grand Prix  Song in your Native language or  Latvian compose 

HASMIK GAPOYAN (Armenia) ” Es qo zavakn em,Hayastan ” Grand Prix

Grand Prix FOLK SONG

NIKOL ATANASOVA (Bulgaria)  ” Ибиш Ага “


Summer Art Symphony 2022

Lists of participants Dalībnieku saraksti (jānospiež uz nomināciju/ press for nomination) :

Choreography 

World Hit (5-12 age)

World Hit (13 -25 age)

Folk song

The roots of the talents

Latvian compose or Song in your native language

Movies and Musicals song

Original Song

Diamond Voice

Festival program Summer Art Symphony 2022 June 03-05

Festival program “Summer Art Symphony 2022” June 03-05.

Friday, 03.06.2022

Arrival of participants

15.00-organizational meeting (Radisson Blu Daugava (Kuģu 24))

18.00 – 20.00 “Symphony of Hearts” – Charity Concert (Vērmane Garden)

 

Saturday 04.06.2022.- VEF Kulturas pils ( Ropažu2)

 Competition program

Before the start of their age category, participants can receive accreditation.

After each performance, the contestant receives an assessment by an open jury vote

after that, the participants get the opportunity to freely communicate with the members of the jury and the opportunity to receive their recommendations and wishes.

All performances of Summer Art Symphony 2022 will be broadcast on the world stream on the Riga Symphony Facebook page and YouTube – Riga Symphony (Official Channel) .

Tell everyone who is rooting for you – they will be able to witness your success!

WARNING! If a participant is late for his stage appearance, disqualification follows!

 8.30-9.50 competition: Choreograph

9.55-12.45 competition: World Hit 5-12 nomination. years

11.00 – awarding: Choreograph nomination – (Chamber hall   3rd floor)

12.45-15.00 -competition: World Hit nomination 13-25 years old

14.00- awarding: World Hit  nomination 5-12 years- (Chamber hall   3rd floor)

15.05-17.05 -competition: Folk song; Roots of talents; The song of Latvian compose & Song in your native language

16.00 – awarding: World Hit nomination 13-25 years old- (Chamber hall  3rd floor)

17.10-19.40 -competition: Movies and Musicals song; original song; Diamond Voice

18.00 – awarding: Folk song; Roots of talents; The song of Latvian compose & Song in your native language-( Chamber hall   3rd floor)

19.00 – awarding: Movies and Musicals song – (Chamber hall   3rd floor)

19.45 – awarding: Original Song ; Diamond Voice – (Chamber hall   3rd floor)

 19.00- photoshoot  with jury members

 20.15- Red Carpet. Flower & Wreaths parade

Participants’ Foods Degustation and presentations of schools and countries.

Participants come in festive clothes, parents and accompanying persons in evening outfit wear flowers and wreaths on their heads and get ready to walk along the Red Carpet (with large flags and small flags of their country, prepared by the participants in advance).

 20.30-Gala Grand Prix Summer Art Symphony 2022

 • Performance by :
 • contenders for the main prize of the GRAND PRIX OF THE FESTIVAL Summer Art Symphony 2022
 • members of the International Jury.
 • winner of the award from the composer

“Birth of a Song” by composer Jelena Lorena Shvilpe

 • winner of the “Roots of Talent” prize
 • winner of the Diamond voice of Summer Art Symphony title in the nomination The best of the best “

During the event, live broadcasts will be held on the  Riga Symphony Festivals’ official YouTube channel and Facebook page.

 

Sunday 05.06.2022

Radisson Blu Daugava: (LIELUPE Hall 2nd Floor)

9.00 – Produsers ’round table 

Producers present and invite to their projects.

10.00-11.30 master class “Breathing technique as the basis of vocals” (LIELUPE Hall 2nd Floor)

conducted by the State Karine Davtyan (Armenia) Professor, Director, Producer, Professional acting teacher

13.00-15.30-concert “Summer Symphony” in Lido (Krasta 76) and festive closing cake Summer Art Symphony

15.30 – free time. Here you can taste traditional Latvian cuisine and enjoy the atmosphere of summer Riga.

The organizers reserve the right to make changes to the program.

 

Festivāla programma “Summer Art Symphony 2022” 03.-05.jūnijā.

Piektdien, 03.06.2022

Dalībnieku ierašanās

15.00-organizatoriskā sapulce (Radisson Blu Daugava (Kuģu 24))

18.00 – 20.00 “Siržu simfonija” – Labdarības koncerts (Vērmanes dārzs)

 

Sestdien 04.06- VEF Kultūras pils (Ropažu2)

 konkursa diena

Dalībnieki pirms savas vecuma kategorijas starta var saņemt akreditāciju

Pec dalībnieka uzstāšanās notiek atklāta žūrijas rezultātu paziņošana.

 Pēc vecuma kategorijas noslēgumā dalībnieki iegūst iespēju brīvi komunicēt ar žūrijas locekļiem.

Visi Summer ArtSymphony 2022 priekšnesumi tiks pārraidīti pasaules tiešreidē Riga Symphony Facebook lapā un YouTube Riga Symphony (Official Channel) .

Pastāstiet visiem, kas par jums atbalsta – viņi varēs redzēt jūsu panākumus!

 BRĪDINĀJUMS! Ja dalībnieks nokavē savu uzstāšanos uz skatuves, seko diskvalifikācija!

 8.30-9.50 konkurss: Horeogrāfija

9.55-12.45 konkurss: World Hit 5-12 nominācija. gadiem

11.00- apbalvošana: Horeogrāfija nominācija (Kamerzāle 3 Stavs )

12.45-15.00 konkurss: World Hit nominācija 13-25 g.v.

14.00 – apbalvošana: World Hit 5-12 nominācija. (Kamerzāle 3 Stavs )

 15.00-17.00 konkurss: Tautasdziesma; Talantu saknes; Latviešu omponists&Dziesma  tavā dzimtajā valodā

16.00 -apbalvošana: World Hit nominācija 13-25 g.v – (Kamerzāle 3 Stavs )

17.10-19.40 -konkurss: Filmu un mūziklu dziesma; Oriģināldziesma; Dimanta balss

18.00- apbalvošana: Tautasdziesma; Talantu saknes; Latviešu komponists & Dziesma tavā dzimtajā valodā –(Kamerzāle 3 Stavs )

19.00 – apbalvošana :Filmu un mūziklu dziesmu; (Kamerzāle 3 Stavs )

19.45- apbalvošana : Oriģinālo dziesmu balvas; Dimanta balss – (Kamerzāle 3 Stavs )

19.00– fotosesija ar žūrijas locekliem.

20.15- Sarkanais celiņš 

Ziedu vainagu parāde, galvas rotas.

Dalībnieku cienastu degustācija. 

Dalībnieki ierodas svētku tērpos, vecāki un pavadošās personas vakara svinīgos tērpos ar ziediem un vainagiem galvā un gatavojas pastaigai pa Sarkano paklāju (ar savas valsts lielajiem karogiem un mazajiem karodziņiem, kurus dalībnieki iepriekš sagatavojuši).

20.30- Galā Grand Prix Summer Art Symphony 2022

 • FESTIVĀLA GRAND PRIX Summer ArtSymphony 2022 galvenās balvas pretendentu uzstāšanās
 • Uzstājās Starptautiskās žūrijas locekļi,
 • Komponistes Jeļenas Lorēnas Švilpes balvas “Birth of Song” ieguvējs
 • Balvas “ROOTS of Talent ” ieguvējs
 • Summer Art Symphony 2022 titula Diamond voice “ieguvējs nominācijā “Best of the best “

Pasākuma laikā tiešraides notiks festivāla Riga Symphony oficiālajā Youtoobe kanālā un Facebook lapā.

 

Svētdien 05.06.2022

Radisson Blu Daugava: (Zāle LIELUPE, 2. stāvs)

9.00 -producentu apaļais galds 

Producenti prezentē un aicina uz saviem projektiem.

10.00-11.30 meistarklase “Elpošanas tehnika kā vokāla pamats” (Zāle LIELUPE, 2. stāvs)

vadīja valsts Karine Davtyan (Armēnija) Profesore, režisore, producente, profesionālā  aktiermeistarības skolotāja.

13.00-15.30-koncerts “Summer Symphony Lido” (Krasta 76) un svētku noslēguma torte Summer ArtSymphony

15.30 – brīvais laiks. Šeit jūs varat nobaudīt tradicionālos latviešu virtuves ēdienus un izbaudīt vasaras Rīgas atmosfēru.

Organizatori patur tiesības veikt izmaiņas programmā.

 

Программа фестиваля

                  “Summer Art Symphony 2022” 03-05 июня.

Пятница, 03.06.2022

Прибытие участников

15.00-организационное собрание (Radisson Blu Daugava (Kuģu 24))

18.00 – 20.00 «Симфония сердец» -Благотворительный концерт (Vērmane Garden)

 

Суббота 04.06.2022 – VEF Kulturas pils( Ropažu2)

 Kонкурсная программа

Перед началом своей возрастной категории участники могут получить аккредитацию.

После каждого выступления происходит открытое объявление оценок жюри.

По окончании Конкурсного выступления одной возрастной категории  участники получают возможность свободного общения  с членами жюри и возможность получить их рекомендации и пожелания.

Все конкурсные выступления  участников Summer Art Symphony 2022 будут транслироваться в мировой стрим на странице Riga Symphony Facebook и Ютюбе канале Riga Symphony (Official Channel) .

Сообщите всем кто  болеет за вас- они смогут быть свидетелями вашего успеха!

ВНИМАНИЕ! Если участник опоздал на свой выход на сцену- следует дисквалификация!

8.30- 9.50 конкурс: Choreograph 

9.55-12.45 конкурс: номинация World Hit 5-12. лет

11.00- награждение: номинация Choreograph –(Камерный зал -3 этаж )

12.45- 15.00 -конкурс: номинация World Hit 13-25 лет

14.00- награждение: номинация World Hit 5-12 лет(Камерный зал -3 этаж )

15.05-17.05 -конкурс: Folk song;Roots of talents ; The song of Latvian compose & Song in your native language

16.00 – награждение: номинация World Hit 13-25.лет –(Камерный зал -3 этаж )

17.10-19.40 – конкурс: Movies and Musicals song; Original Song; Diamond Voice

18.00-награждение: Folk song;Roots of talents ; The song of Latvian compose & Song in your native language

19.00- награждение Movies and Musicals song –(Камерный зал -3 этаж )

19.45-награждение Original Song; Diamond Voice – (Камерный зал -3 этаж )

19.00-фотосессия с членами жюри

20.15- проход по красной дорожке

Парад цветов, венков и головных украшений.

Дегустация угощений от участников, презентации школ и стран.

Участники приходят в праздничной одежде ,родители и сопровождающие лица в вечерней парадной одежде с цветами и венками на головах и готовятся к проходу по Красной дорожке (с большими флагами и маленькими флажками своей страны, приготовленными участниками заранее).

20.30-Гала– Grand Prix Summer Art Symphony 2022

 • Выступление претендентов и борьба за главный приз фестиваля GRAND PRIX OF THE FESTIVAL Summer Art Symphony 2022 
 • выступление членов Международного Жюри .
 • выступление обладателя премии от композитора “Birth of a Song” от композитора Елена Лорена Швилпэ 
 • обладателя приза «Roots of talent “
 • обладателя звания Diamond voice of Summer Art Symphony  в номинацииThe best of the best “

Во время мероприятия прямые трансляции будут проводиться на странице Riga Symphony  в Facebook и на  YouTube канале .

 

Воскресенье 05.06.2022

Radisson Blu Daugava (зал LIELUPE  2 Этаж)

9.00 – круглый стол продюсеров

Продюсеры презентуют и приглашают на свои проекты.

10.00-11.30 мастер-класс «Техника дыхания как основа вокала» (зал LIELUPE  2 Этаж)

проводит гос. Карине Давтян (Армения) Профессор, Режиссер, Продюсер, Профессиональный преподаватель актерского мастерства

13.00-15.30-концерт Летняя симфония в Лидо (Krasta 76) и праздничный заключительный торт Summer Art Symphony

15.30- свободное время. Здесь можно попробовать традиционные блюда латышской кухни и насладиться атмосферой летней Риги.

Организаторы оставляют за собой право на внесение изменений в программу.

Следите за нами на странице Riga Symphony в Instagram и Facebook и будете в курсе всех событий.

 

 


Grand Prix RIGA SYMPHONY VIRTUAL 2021

 

Grand Prix RIGA SYMPHONY VIRTUAL 2021

Grand Prix  JAZZ VOCAL  ZHUMABAY YERMEK (Kazakhstan) “Autumn leaves

Grand Prix MOVIE OR MUSICAL SONG –  Melānija Briuna (Latvia ) “Nella Fantasia” 

Grand Prix   FOLK SONG – Julia Maria Silva Ochoa (Portugal ) “A chuva”

Grand Prix VIDEO CLIP – Anna Zotikova  (Latvia ) “Ezers”

Grand Prix  LATVIAN COMPOSER’S SONG OR SONG IN YOUR COUNTRY LANGUAGE – Akniyet Seifullakyzy (Kazakhstan ) “Sen

Grand Prix   AUTHOR AND ORIGINAL SONG  – Sara Antonia Lobnig (Austria) – “Sick Feelings”

Grand Prix WORD HIT – Palyvoda Sofyia (Ukraine ) – “Broken Vow”


RIGA SYMPHONY VIRTUAL 2021

Положение RIGA SYMPHONY VIRTUAL 2021.

 Фестиваль Riga Symphony собирает талантливых и профессиональных исполнителей всего мира для проведения конкурса вокалистов высокого уровня. Фестиваль проводится как праздник певческо-вокального творчества молодежи, как творческая встреча руководителей и специалистов с целью обмена опытом, налаживания деловых и творческих контактов.

Номинации:

 • Мировой хит
 • Джазовая музыка
 • Авторская и оригинальная песня.
 • Фольклор и народная песня.
 • Песня Латышского композитора или песня на языке своей страны.
 • Корни талантов – для поющих талантливых взрослых и родителей +25. Здесь можно исполнить произведение как соло-дуэт- ансамбль родителей, так и совместно с детьми.
 • Песни из кинофильмов , мюзиклов и мультфильмов
 • Видео клип 

Возрастные категории для солодуэтытрио.

 • 5 -7 лет
 • 8-11 лет
 • 12-14 лет
 • 15-17 лет
 • 18-25 лет

 Сроки проведения фестиваля RIGA SYMPHONY VIRTUAL 2021 :

До 10. 11. 2021 г.- Прием заявок

До 01.12. 2021 г.- Зрительское онлайн голосование.

09.12.2021 – Конкурс и результаты Live версия.

10.12.2021- Церемония награждения.

11.12.2021- Гала концерт и определение Гранд-При фестиваля.

 Общие положения и этапы Riga Symphony VIRTUAL —конкурса:

Видео выступления конкурсантов будут размещаться по мере поступления на трех официальных ресурсах Фестиваля «Riga Symphony» – группа в Фейсбуке, YouTube канал, страница в Инстаграм. На каждом ресурсе будет доступно голосование лайками.

Награждение:

Призовые места I, II, III  , во всех возрастных группах будет определять профессиональное международное жюри дистанционно .

🔺По итогам зрительского голосования будут определены обладатели Приза зрительского голосования – 3 человека, набравшие наибольшее количество голосов. Голоса в Фейсбуке, YouTube, Инстаграм суммируются. Подсчет голосов производится по состоянию на 1 декабря 2021 г.

🔺По результатам работы жюри и итогам зрительского голосования Оргкомитет определяет участников, которые получат именные приглашения на бесплатное участие на Десятый X Юбилейный Международный фестиваль -конкурса Riga Symphony 2022 в Риге.

🔺Результаты онлайн-конкурса будут опубликованы на официальном сайте и соцсетях. Все участники онлайн-конкурса, на указанную в заявке  электронную почту,  получат Диплом в соответствии с занятым местом / Диплом «Приз зрительских симпатий » / Диплом участника,

🔺 Участники будут награждены приглашениями на другие проекты, конкурсы и  фестивали  всего мира на приятных финансовых условиях.

🔺11.12.2021 в прямой трансляции на youtoobe   , узнаем имена победителей – обладателей Grand Prix в каждой номинации ( бесплатное участие победителя  в Riga Symphony (в феврале 2022 года)) и одного обладателя

Grand Prix всего Фестиваля Riga Symphony VIRTUAL 2021 –

( призовой фонд 250 €, бесплатная запись песни и бесплатное участие в Riga Symphony 2021 и проживание в Radisson Blu)

 Условия и требования для подачи заявок на онлайн-конкурс:

Прием заявок и оплаты до 10.ноября. (прием видео до 10 ноября, если нет возможности подать сразу с заявкой)

Участие в Vitrual  – конкурсе 35 евро за одну номинацию

Участие в Vitrual – конкурсе 65 евро за две номинации

Участие в Vitrual  – конкурсе 80 евро за три номинации

РЕКВИЗИТЫ :

EUROPEAN CENTRE OF MUSIC FOR YOUTH

Регистрационный номер: 40008244950

Адрес: Skolas 34, Riga, Latvia

Банк: AS LUMINOR BANK

Номер счета: LV89RIKO0001080145495 ,

S.W.F.T. Код: RIKOLV2X,

Адрес: Skanstes 12, Rīga, LV – 1013

В цели платежа необходимо обязательно указать –  фамилия и имя участника,  (возраст)  за участие в  фестивале Riga Symphony Пример – Ivanova Marija (15) Virtual Riga Symphony

Если участник не участвует в конкурсе , оплата  не возвращается.

Солист-вокалист исполняет одну песню в любой номинации, можно участвовать в несколько номинациях, при наличии оплаты за каждую.

ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕО

🔺Вначале видео ролика участник представляется на английском  языке:

  Имя,  Фамилия , сколько лет и где  живет, (страна, город ), и фразу – “Это видео снято специально для Riga Symphony   2021 “.

🔺Наличие сценического костюма обязательно. Костюм должен соответствовать репертуару и возрасту участника. – Съемка должна быть выполнена горизонтально, на камеру или на телефон

🔺Настоятельно рекомендуется снимать на сцене при хорошем освещении или, по крайней мере, место проведения должно быть с чистым красивым фоном. Принимаются только форматы .avi .wmv .mov .mpeg4 .mp4.

🔺ТЕХНИКА ВИДЕО СЪЕМКИ

Видео следует снимать на штативе или с помощью специальных систем стабилизации. Использование профессиональных камер или  оборудования не является обязательным, но рекомендуется для улучшения качества звука и видео.

🔺ЗАГРУЗКА ДОКУМЕНТОВ

Видеофайл следует загрузить или вместе с заявкой, или на любую платформу для обмена документами в Интернете и облачных сервисов (например, Failiem.lv , Google Drive, Dropbox и т. д).

Файл должен быть назван:

 ФАМИЛИЯ _ИМЯ_ возраст -Песня__Номинация 

Пример:  Sokolova_Olga12_Toy_WH    

Используемые сокращения для названия файла:

 • WH – Мировой ХИТ
 • F – Фольклор и народная песня
 • J- Джазовая музыка
 • LV- NL –  Песня Латышского композитора или Песня на языке своей страны
 • OS – Авторская и оригинальная песня
 • PC – Корни талантов детей наших – для поющих талантливых родителей.
 • MS — Песни из кинофильмов , мюзиклов и мультфильмов

Ссылка для скачивания должна быть предоставлена при подаче заявки. Если такой возможности нет, то ссылку на видео можно прислать позже до 10 ноября на е-майл с указанием в теме письма и в тексте: ФАМИЛИЯ ИМЯ Номинация Возраст Песня. 

🔺Если в видео будет обнаружена непринятая пост-обработка или если есть исправление саундтрека, участник будет дисквалифицирован без уведомления.

🔺Авторские права на видео принадлежат конкурсной комиссии после их отправки. Конкурсная комиссия может загружать видео на веб-сайт, канал YouTube или другие онлайн-платформы для конкурса, продвижения или другого использования без уведомления участников.

🔺Любые отправленные ссылки, файлы и документы, которые невозможно идентифицировать, найти, открыть, загрузить и воспроизвести, не будут обработаны.

 Жюри имеет право не присуждать звание ГРАН-ПРИ, если участники не набрали максимальное количество очков.

Оргкомитет имеет право прекратить прием заявок до установленного срока, если лимит участников будет исчерпан.

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Положение без изменения общих принципов.

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕННО!!!

RIGA SYMPHONY VIRTUAL 2021 .

The Riga Symphony Festival collects talented and professional performers from all the world to host a high-level vocal competition. The festival is held as a holiday of singing and vocal creativity of youth, as a creative meeting of leaders and specialists in order to exchange experience, establish business and creative contacts.

Nominations:

* World hit

* Jazz music and song.

* Author’s and original song.

* Folklore and folk song.

* A song by a Latvian composer or a song in the language of my country.

* The roots of talents- are for talented singing parents +25 . Here you can perform a work as a solo-duet ensemble of parents, and together with children.

* Movies and Musicals songs

* Video clip

Age categories for solo, duets, trios.

 • 5-7 years
 • 8-11 years old
 • 12-14 years old
 • 15-17 years old
 • 18-25 years old

Dates of the festival RIGA SYMPHONY VIRTUAL 2021:

Until 10. 11.2021 – Call for applications

Until 01.12. 2021 – Spectator online voting.

09.12.2021 – Contest and Live version results.

10.12.2021- Awarding ceremony.

11.12.2021 – Gala concert and determination – awards of the Grand Prix of the festival.

General provisions and stages of Riga Symphony VIRTUAL-competition:

Video of the performances of the contestants will be posted as they become available on the three official resources of the Riga Symphony Festival – a group on Facebook, a YouTube channel, an Instagram page. On each resource, voting with likes will be available.

Rewarding:

Prizes I, II, III, in all age groups will be determined by a professional international jury remotely.

🔺Based on the results of the audience voting, the winners of the audience voting prize will be determined – 3 people who received the largest number of votes. Votes on Facebook, YouTube, Instagram are summed up. The votes are counted as of December 1, 2021.

🔺personal invitations to participate free of charge at the Tenth X Anniversary International Competition Festival Riga Symphony in Riga. ( February 2022)

🔺The results of the online competition will be published on the official website and social networks. All participants of the online competition, to the e-mail indicated in the application, will receive

Diploma (with the occupied place)

Diploma “Audience Award”

Diploma of a participant,

🔺 Participants will be awarded with invitations to other projects, competitions and festivals around the world on favorable financial terms.

🔺 December 11, 2021 live on YouTube, we will find out the names of the winners – the Grand Prix holders in each nomination free participation of the winner in Riga Symphony 2021) and one

Grand Prix winner of the entire Riga Symphony Festival VIRTUAL 2021 –

(prize pool € 250, free song recording and free participation in Riga Symphony 2021 and accommodation at Radisson Blu )

Conditions and requirements for submitting applications for the online competition:

Acceptance of applications and payments until 10. November. (video acceptance until November 10, if it is not possible to submit immediately with the application)

Participation in Virtual – competition 35 euros for one nomination

Participation in Virtual – competition 65 euros for two nominations

Participation in Virtual – competition 80 euros for three nominations

DETAILS:

EUROPEAN CENTRE OF MUSIC FOR YOUTH

Registration number: 40008244950

Address: Skolas 34, Riga, Latvia

Bank: AS LUMINOR BANK

Account number: LV89RIKO0001080145495,

S.W.F.T. Code: RIKOLV2X,

Address: Skanstes 12, Riga, LV – 1013

In the purpose of payment it is necessary to indicate – the name and surname of the participant, (age) for participation in the Riga Symphony festival Example – Ivanova Marija (15) Virtual Riga Symphony If the participant does not participate in the competition, the payment is not refundable.

Soloist-vocalist performs one song in any nomination, you can participate in several nominations, subject to payment for each.

VIDEO REQUIREMENTS

🔺At the beginning of the video, the participant is presented in English: Name, Surname, how old and where he lives, (country, city), and the phrase – “This video was shot specially for Riga Symphony 2021“.

🔺 The presence of a stage costume is required. The costume must be appropriate for the participant’s repertoire and age. – Shooting should be done horizontally, with a camera or phone

🔺 It is highly recommended to shoot on stage in good lighting, or at least the venue should have a clean, beautiful background. Only .avi .wmv .mov .mpeg4 .mp4 formats are accepted.

🔺MOVIE RECORDING TECHNIQUE Videos should be shot on a tripod or with special stabilization systems. The use of professional cameras or equipment is optional, but recommended to improve audio and video quality.

🔺 UPLOADING DOCUMENTS The video file should be uploaded to any platform for sharing documents on the Internet and cloud services (for example, Failiem.lv, Google Drive, Dropbox, etc.).

 

The file must be named: LAST NAME _NAME_Age -Song__Nomination _Example: Sokolova_Olga12_Toy_WH

Used abbreviations for the file name:

* WH – World Hit

*J – Jazz music and song

* F – Traditional or a Folk song

* LV- NL Latvian composer song or song native language

* OS -Original Song

* PC – The roots of our children’s talents are for talented singing parents.

*MS – Movies  and musicals songs

Download link must be provided when applying. If this is not possible, then the link to the video can be sent later by November 10 to an e-mail with the indication in the subject line and in the text: SURNAME NAME Nomination Age Song.

🔺If unaccepted post-processing is found in the video or if there is a soundtrack fix, the participant will be disqualified without notice.

🔺Copyright for videos is held by the competition committee upon submission. The Competition Committee may upload videos to a website, YouTube channel, or other online platforms for competition, promotion, or other use without notifying participants.

🔺Any sent links, files and documents that cannot be identified, found, opened, downloaded and played will not be processed.

The jury has the right not to award the GRAND PRIX title if the participants did not score the maximum number of points.

The organizing committee has the right to stop accepting applications before the deadline if the participant limit is exhausted.

The organizing committee reserves the right to make changes and additions to the Regulations without changing the general principles.

THE NUMBER OF SEATS IS LIMITED !


ART PLATFORM 2021 GRAND PRIX

 VALERIE KUCHMA (Latvia)  ART Platform 2021 GRAND PRIX

ART Platform 2021 Grand Prix Ensamble Carousell (Latvia ) 🏆@tamaraeiferova @karuselis_official

Juste Dimciute (Lithuania) ART Platform 2021 Grand Prix

Liepa Vasiliauskaite ( Lithuania ) ART Platform 2021 Grand Prix

L’ERA  ( Estonia) ART Platform 2021 Grand Prix

MĖTA VISMINAITĖ ( Lithuania ) ART Platform 2021 Grand Prix


ART-PLATFORM 2021

Art-Platform 2021. 25. septembris

Starptautiskais vokālā un deju mākslas festivāls

Art-platformas festivāls ir unikāla iespēja sazināties un stiprināt starptautiskās attiecības, apmainīties ar pieredzi, uzlabojot prasmju kvalitāti. Mēs meklējam jaunus talantus un dodam iespēju sazināties ar profesionāļiem mākslas pasaulē.

Organizators –  “EUROPEAN CENTER OF MUSIC  FOR YOUTH”

 

KONKURS ART- PLATFORM VOKĀLS

Dalībnieki – solisti, dueti, trio, vokālās grupas, var piedalīties  vienā vai vairākās nominācijās. Vokālistiem pavadījums – fonogrammas “-1”. Numura ilgums -līdz 4 minūtēm.

Priekšnesumā Ir atļauts izmantot Bek- vokālu un dejas .

Nominācijas:

* Pasaules hīts

* Dziesma jūsu valsts valodā

* Tautasdziesma

* Autora un oriģināla dziesma

* Populāra  mīļākā dziesma

* Džeza mūzika

* Dziesmas no filmām un mūzikliem

* Videoklips

* Dziesmu šovs- programma

Vecuma kategorijas:

Līdz 7 gadiem

8-10 g.

11-13 g.

14-17 g.

18 +.

 

KONKURS ART-PLATFORM DEJAS

Dalībnieki – solisti, duetes, trios, grupas, var uzstāties vienā vai vairākās nominācijās. Numura ilgums ir līdz 4 minūtēm.

Nominācijas:

– klasiskā horeogrāfija

– Folk horeogrāfija

– Folk stilizētā horeogrāfija

– Moderna horeogrāfija (džezs, moderns, kontempopari, neofolk, moderna plastika, steps un citi virzieni)

– Estrādes deja, (Break-Dance, Disko, Hip-Hop, Club Dance, uc)

– Balles deja

– Sportā horeogrāfija

– Bērnu deja

– Austrumu deja

– Deju teātris

– Deju šovs

Vecuma kategorijas:

Līdz 7 gadiem

8-10 g.

11-13 g.

14-17 g.

18 +.

 

Konkursa nosacījumi

📍Aizpildiet pieteikumu🔥🔥

Uzmanību! – solisti, dueti, grupas un t.t.  jāaizpilda pieteikumu atsevišķi.

-Var piedalīties vairākās nominācijas par papildu samaksu.

📍Dalībnieka dati atspoguļojas diplomā tādā formā, kādā tie tiek iesniegti vietnē, personīga kabinetā.

-Savā kabinetā dalībniekam ir iespēja mainīt datus un fonogrammas ne vēlāk kā 7 dienas pirms konkursa.

-18.09. (7 dienas pirms konkursa) pieteikums tiks slēgts, un visi dati tiks nodoti.

Veikt izmaiņas būs ļoti sarežģītas. Lūdzu, būsiet atbildīgi! ️

📍Fonogrammas.

Fonogramma tiek izsniegta vienlaicīgi ar anketu, un tas nedrīkst pārsniegt 4 minūtes.

Lūdzu, paņemiet līdzi fonogrammu arī.

Fonogrammai jābūt ierakstīta uz zibspuldzes, kas nesatur citus ierakstus, fails ir jāsauc: dalībnieka VĀRDS_UZVĀRDS _Dziesmas nosaukums . Lūdzu, pārbaudiet kvalitāti.

📍tehniskās prasības jāraksta pieteikumā un jāizrunā ar organizatoriem.(mikrofonu skaits, rekvizītu)

Vietu skaits ir ierobežots !!!

 

NOVĒRTĒŠANAS UN APBALVOŠANAS SISTĒMA

📍Vietas un balvas tiek piešķirtas dalībniekiem katrā nominācijā un vecuma grupā, pamatojoties uz iegūto punktu rezultātiem.

Visi dalībnieki saņem dāvanas un diplomus. Katrā nominācijā un vecuma kategorijā tiek noteikti uzvarētāji: 1., 2. un 3. vieta.

📍Gran-prix tiek apbalvots katrā konkursā atsevišķi-ART-PLATFORM VOCAL KONKURSS, ART-PLATFORM DANCE KONKURSS un tiek apbalvots ar kausiem .

Žūrijai ir tiesības, ja punkti ir vienādi, piešķirt diviem vai vairākiem dalībniekiem vienādas balvu vietas katrā nominācijā un vecuma kategorijā.

Žūrijai ir tiesības nepiešķirt GRAND PRIX titulu, ja dalībnieki nav ieguvuši maksimālo punktu skaitu.

📍 Konkursa žūrija, vienojoties ar org. komiteja var piešķirt īpašas balvas festivāla dalībniekam par īpašiem nopelniem.

 

ŽURIJA

Starptautiskajā žūrijā tiek aicināti producenti, komponisti, radošo komandu un organizāciju vadītāji, kultūras un mākslas darbinieki, dizaineri, žurnālu redaktori, populāri un slaveni šovu industrijas pārstāvji.

 

NOTEIKUMI

📍 Lūdzu, ņemiet vērā, ka katram dalībniekam, ieejot pasākumā, būs jāuzrāda derīgs Covid-19 digitālais sertifikāts un ID.

📍. Konkursa oficiālā valoda: latviešu, angļu.

📍Dalībnieki uz festivālu ierodas savu vecāku vai aizbildņa pavadībā, kurš ir pilnībā atbildīgs par sava dalībnieka uzvedību un ir par to pilnībā atbildīgs.

📍Festivāla laikā konkursa priekšnesums tiks pārraidīts tiešraidē uz visām pasaules valstīm.

Festivāla organizatoriem ir tiesības festivāla laikā filmēt un fotografēt, saglabāt, izmantot un ievietot ierakstu.

Org. komitejai ir tiesības pārtraukt pieteikumu pieņemšanu pirms noteiktā termiņa, ja nomināciju dalībnieku limits ir izsmelts.

 

DALIBAS MAKSA   

SOLOISTS 69 EUR
DUET, TRIO (vienai personai) 54 EUR
Grupai līdz 6 personām (1 personai) 39 EUR
Grupai  6 – 10 DALĪBNIEKI (1 personai) 29 EUR
KOLEKCIJAS 11 – 17 DALĪBNIEKI (1 personai) 24 EUR
Grupai no 18 un vairāk DALĪBNIEKIEM (1 personai) 19 EUR
IZMAIŅAS PIETEIKUMĀ PĒC SABLOKĀŠANAS (18.09 -24.09) 25 EUR
Dejās kopā ar solo, BEK-VOKĀLS, INSTRUMENTĀLAIS Pavadījums  (1 personai) 14 EUR
PROFESIONĀLS VIDEO  (3-4 kameras) 25 EUR
Piedalās ārpus konkursa ietvaros festivāla programmas (solo, duets ) 49 EUR
Piedalās ārpus konkursa ietvaros festivāla programmas (grupas) 99 EUR

Rekvizīti 

European center of music for youth – ECMY

Registration number: 40008244950

Address: Skolas 34, Riga, Latvia

Bank: AS LUMINOR BANK

Account number: LV89RIKO0001080145495

S.W.F.T. Code: RIKOLV2X,

Bank address: Skanstes 12, Riga, LV – 1013

 

📌Samaksas nolūkā jānorāda – dalībnieka vārds un uzvārds, dalībai festivālā Art -Platform 2021 un nominācijai (VOKĀLS / DEJA).

📍Maksājumu vajag veikt kopā  ar pieteikuma iesniegšanu līdz 10.09

📍Ja Covid-19 dēļ konkurss tiek atcelts, maksājums tiks atgriezts tajā pašā kontā, no kura tas tika saņemts

Dalības izmaksu atmaksa tiek veikta, atskaitot faktiski radušos izdevumus, ieskaitot pieteikumu apstrādes un apstrādes izmaksas utt. .

📍Ja dalībnieks nepiedalās sacensībās pēc savas iniciatīvas, maksājums netiek atmaksāts.

 

Noderīga informācija

Lūdzu, ņemiet vērā, ka pirms ierašanās sacensībās jums jāizvērtē pašreizējā situācija ar Latvijas Republikas valdības paziņotajiem ierobežojumiem pasākumiem un to dalībniekiem saistībā ar Covid-19. Aizpildot anketu, jūs piekrītat ievērot valsts epidemioloģiskos noteikumus pasākuma apmeklēšanai.

Apzinos, ka, apmeklējot pasākumu, jāuzrāda Covid-19 sertifikāts, kurš apliecina, ka apmeklētājs (tai skaitā bērns) ir pabeidzis pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19 vai pārslimojis Covid-19 pēdējo 6 mēnešu laikā. Sertifikātu iespējams lejuplādēt vietnē www.Covid19sertifikats.lv. Apmeklējot pasākumu, obligāti jāuzrāda personu apliecinošs dokuments,  derīgs sertifikāts. Lūdzam uz pasākumu ierasties savlaicīgi.